Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

KalendarzDo 7 dnia każdego miesiąca

KARTA PODATKOWA
Termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie
karty podatkowej.

Do 10 dnia każdego miesiąca

ZUS-DRA
Termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Do 15 dnia każdego miesiąca

ZUS-DRA (Pracownicy)
Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.

VAT – UE
Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Do 20 dnia każdego miesiąca

PIT-5 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad płaci się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji).

PIT-5L
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19% (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad).

Ryczałt
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28).

PIT - 13
Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych.

PIT - 4
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

PIT-9
Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

PIT-51
Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

PIT-52
Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np.: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub dzieło

CIT - 2
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT - 2A
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej

DEK-1
Składka na PFRON

Do 25 dnia każdego miesiąca

VAT - 7
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT

AKC – 2
Termin rozliczenia podatku akcyzowego

VAT -UE miesięczny
Deklaracja wysyłana elektronicznie

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

PIT-28
Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36
Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym () przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.