Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Zmiany w fakturowaniu od 1 stycznia 2013 r.

Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie wystawiania faktur VAT - wynikająca bezpośrednio z przepisów zmienionej ustawy o podatku VAT. Poniższe zestawienie dotyczy wyłącznie faktur wystawianych w okresie 1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013 r.

Nazwa Faktura VAT Nie musi wystąpić. Można pominąć ten element faktury; o ile będzie zawierała wszystkie pozostałe elementy faktury – traktuje się ją jak fakturę VAT.

Oznaczenie oryginał - kopia

Nie należy oznaczać jako oryginał lub kopia na fakturach; wystawić należy w dwóch egzemplarzach; przekazuje się jeden z nich;

Wystawiający faktury

 • Podatnicy VAT czynni,
 • Podatnicy VAT zwolnieni – mogą wystawiać faktury lub rachunki uproszczone,
 • Podatnicy przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,
 • danych wystawcy i kontrahenta nie można podawać jako nazwy skrócone; nie będzie się stosowało skrótów typu P.P.H.U., dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami wynikającycmi z innych ustaw, określającymi podmiotowość, np. s.c., sp. z o.o. 

Termin wystawienia faktury

 • Nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi,
 • Faktury miesięczne – nie później niż ostatniego dnia miesiąca,
 • Faktury ciągłe – nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu,
 • WDT – nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu wydania lub przemieszczenia towaru,
 • świadczenie usług B2B z miejscem opodatkowania poza terytorium kraju (na terytorium Wspólnoty), a także stanowiących import usług – fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Szczególny obowiązek podatkowy VAT

Obowiązują zasady dotychczasowe - nie później niż w dniu powstania obowiązku podatkowego, w tym nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku.

Zaliczka (całość lub część należności otrzymana przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi)

Nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę.

Faktura końcowa do zaliczkowej

 • Suma wartości towarów i usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności,
 • Kwota podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku z faktur zaliczkowych,
 • Faktura musi zawierać numery wcześniejszych faktur zaliczkowych.

Daty na fakturze

 • Data wystawienia faktury
 • Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i różni się od daty faktury (dotychczas była to data sprzedaży) – nie dotyczy faktur zaliczkowych;
 • miesiąc i rok - dla sprzedaży ciągłej

Faktura zbiorcza – miesięczna

Możliwa do wystawienia – faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca.

Rachunki

Mogą je wystawiać podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo;

Noty korygujące

 • Obowiązują – obowiązkowym jest posiadanie akceptacji wystawcy faktury,
 • Brak obowiązku przesłania noty sprzedawcy towaru lub usługi,
 • Brak obowiązku akceptacji noty poprzez podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury.

Faktury korygujące

Obowiązują

Zbiorcze faktury korygujące

Obowiązują

Faktury wewnętrzne

 • Obowiązują - można je wystawiać, ale nie trzeba;
 • Nawet jeśli wystawiono - brak obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika.

Duplikat

 • Wystawia się w przypadku zniszczenia lub zaginięcia u wystawcy lub nabywcy,
 • Wystawiać może zarówno sprzedawca, jak i nabywca.

Mali podatnicy VAT wybierający rozliczenie kasowe

Dodatkowy zapis „metoda kasowa”.

Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu dostawcy

Dodatkowy zapis „samofakturowanie”.

Usługi turystyki rozliczane na zasadzie marży

Dodatkowy zapis „procedura marży dla biur podróży”

Dostawy towarów używanych

Dodatkwy zapis „procedura marży – towary używane”

Dostawy dzieł sztuki

Dodatkowy zapis „procedura marży – dzieła sztuki”

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Dodatkowy zapis „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

Rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca

Dodatkowy zapis „odwrotne obciążenie”

Numer PKWiU na fakturze

Nie trzeba podawać ani przy czynnościach z obniżonym VAT, ani przy czynnościach zwolnionych

Zwolnienie z podatku VAT - art. 43 ust 1 (zwolnienie przedmiotowe) lub art. 82 ust 3 (zwolnienia z rozporządzeń Ministra Finansów) lub art. 113 ust. 1 i ust. 9 (zwolnienie podmiotowe do 150.000 zł) 

Wskazać należy podstawę zwolnienia z podatku VAT, zatem:

 • Odpowiedni przepis ustawy lub aktu podustawowego,
 • Odpowiedni przepis dyrektywy,
 • Inną podstawę prawną.

Wystawia przedstawiciel podatkowy

 • Niezbędne podanie danych przedstawiciela na fakturze.

Numer rejestracyjny pojazdu

Brak obowiązku

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, świadczenie usług B2B do krajów UE, EOG.

 

 • Numer NIP z kodem PL,
 • Numer identyfikacji dla celów podatku od wartości dodanej kontrahenta zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego (VAT-UE kontrahenta).

Faktury uproszczone

 • Do 100 euro lub 450 zł,
 • Musza zawierać NIP nabywcy.

Przechowywanie online poza terytorium kraju

 • Tak, dopuszczalne

Faktury elektroniczne

 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury zapewnia się za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają dowolną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług,
 • Przesyła się je  lub udostępnia nabywcy

Faktury wystawiane przez nabywcę (samofakturowanie)

 • Można wystawiać,
 • Obowiązek zawarcia umowy w tym zakresie nie występuje, musi istnieć wcześniejsze porozumienie między stronami i określona procedura zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego czynności.