Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Leasing - rozliczanie umów leasingu

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza od dnia 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu.

Przepisy przejściowe

Zmiany zasad umów leasingu mają zastosowanie do umów zawartych od 1 stycznia 2013 r.

Podatnicy CIT, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2013  i zakończy po 31 grudnia 2013 r. stosują przepisy w dotychczasowym brzmieniu aż do końca przyjętego roku podatkowego. Jeżeli rok podatkowy zakończy się w trakcie roku 2013 – podatnicy powinni stosować już od daty wejścia w życie zmian – czyli od 1 stycznia 2013 r. Umowy zawarte przed tą datą rozliczać należy na dotychczasowych zasadach.

Od 1 stycznia 2013 r. za leasing dla celów podatkowych uznaje się również umowę dotyczącą prawa wieczystego użytkowania gruntów. Dotychczas zasada ta stosowana była pośrednio w prawie cywilnym (w drodze analogii). Rozliczanie prawa wieczystego użytkowania gruntów odbywa się na tych samych zasadach, które dotyczą obecnie leasingu gruntów. Zasady w tym zakresie pozostają niezmienione.

Zmianie ulega definicja leasingu operacyjnego w przypadku nieruchomości – od 1 stycznia 2013 r. leasing operacyjny wystąpi już w przypadku, gdy umowa związana z leasingiem nieruchomości zawarta została na co najmniej 5 lat (dotychczas było to 10 lat). 

Zmianie uległa zasada wstąpienia w warunki strony umowy leasingu (przejęcie długu). W takim przypadku podstawowy okres umowy uważa się za zachowany jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Zmianie uległy zasady rozliczania wartości początkowej w przypadku zawierania kolejnych umów leasingu dotyczących tego samego przedmiotu umowy zatem przypadków, w których leasingodawca decyduje się zawrzeć kolejną umowę leasingu dotyczącą tego samego przedmiotu (środka trwałego lub WNiP).

W umowie leasingu operacyjnego w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem leasingu, suma opłat ustalonych w umowie leasingu bez podatku VAT odpowiadać musi co najmniej wartości rynkowej przedmiotu leasingu z dnia zawarcia tej następnej umowy leasingu (nie ma natomiast odesłania do wartości początkowej tego przedmiotu leasingu). Nie ma znaczenia czy umowa zawierana jest z tą samą, czy inna osobą.

W przypadku leasingu finansowego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający) opłaty ze wszystkich umów leasingu dotyczących tego samego składnika majątku finansującego łączy się w całość – i w związku z tym:

  • do przychodów zalicza się również opłaty odpowiadające spłacie wartości początkowej, uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określonej na podstawie art. 22g ustawy o PIT (odpowiednio o CIT),
  • by mówić można o leasingu finansowym przy kolejnej umowie dotyczącej tego samego przedmiotu, suma ustalonych w niej opłat bez podatku VAT odpowiadać musi co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu, nie musi natomiast jak to miało miejsce dotychczas – być porównywana z wartością początkową składnika majątku.