Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Mali podatnicy - zmiany w rozliczaniu metodą kasową.

Dotychczasowe zasady rozliczeń małych podatników stosujących metodę kasową zmieniają się i uzależniają głównie od daty płatności za fakturę. Nie będzie się już liczył 90 dzień po dacie wydania towaru lub wykonania usługi.

Mały podatnik – metoda kasowa 2013 r

Dla kogo świadczy usługę?

Na rzecz podatnika VAT czynnego

Na rzecz osoby fizycznej lub podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny

Kiedy obowiązek podatkowy?

Z dniem otrzymania całości – obowiązek powstanie w całej wartości lub z dniem otrzymania części zapłaty – obowiązek podatkowy powstanie w tej części.

Z dniem otrzymania całości – obowiązek powstanie w całej wartości lub z dniem otrzymania części zapłaty – obowiązek podatkowy powstanie w tej części. W obu przypadkach nie później jednak niż 180 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zasady powstania obowiązku podatkowego według zasad kasowych od 1 stycznia 2013 r. stosować należy w przypadku (odmiennie niż dotychczas):

 • likwidacji działalności gospodarczej – przy rozwiązaniu spółki osobowej lub zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez osoby fizyczne będące podatnikami VAT,
 • importu towarów,
 • objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną,
 • objęcia procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu i pobierania opłat wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze i braku długu celnego,
 • eksportu towarów (w tym w związku z otrzymywanymi zaliczkami),
 • importu usług i dostawy towarów dla których podatnikiem jest ich nabywca,

Zasady nie mają natomiast zastosowania do:

 • WNT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
 • dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym,
 • otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Odliczenie VAT u małego podatnika

Odliczenia VAT u małych podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń po 31 grudnia 2012 r. dokonuje się inaczej niż dotychczas.

Odliczenie możliwe jest w rozliczeniu za kwartał:

 • w którym rozliczający się kasowo uregulował należność w części, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania faktury  – odliczenia dokonuje się w tej części,
 • w którym rozliczający się kasowo uregulował należność w całości, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania faktury – odliczenia dokonuje się w całości,

Przepisy przejściowe 

Czynności dokonane przez małego podatnika przed 1 stycznia 2013 r. rozlicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi dotychczas, choćby termin płatności przypadał na 2013 r lub zapłacono za nie dopiero w 2013 r.

Obniżanie podatku VAT naliczonego wynikającego z dokumentów celnych otrzymanych przed 1 stycznia 2013 r. dokonuje się na zasadach dotychczasowych.

Zawiadomienie z 15 stycznia 2013 r.

Dotychczas złożone zawiadomienie o stosowaniu metody kasowej zachowuje moc. Jeżeli podatnik nie będzie rezygnował – kontynuuje po prostu działalność jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową i nie musi ponawiać zgłoszenia.

Podatnik może również z dniem 1 stycznia 2013 r. zrezygnować ze stosowania metody kasowej rozliczeń pod warunkiem złożenia zawiadomienia do 15 stycznia 2013 r.

Gdyby podatnik, który nie rozliczał się dotychczas na zasadach kasowych miał zamiar wybrać te zasady rozliczeń, zawiadomienia może dokonać do 15 stycznia 2013 r. i wstecznie, bo z dniem 1 stycznia 2013 r. rozpocząć rozliczenia metodą kasową.